Lộc Mã Giao Trì

0


Thiên Mã bản chất Dịch Mã vốn chủ ‘vận động’.

Mã là hỷ thì ít là có lợi lộc trong sự vận động, nhiều là được thăng quan tiến chức. Mã là kỵ thì nhẹ là bôn ba lao lực khắp nơi, nặng là bị tai họa, giáng chức.

Vậy khi nào Mã là Hỷ, khi nào Mã là Kỵ?

Mã là Hỷ khi có những sao cần đến sự vận động đó, đó là những sao Tĩnh. Mã Động cần gặp sao Tĩnh, Động Tĩnh hài hòa mà phát huy tác dụng vốn có của Thiên mã và sao Tĩnh. do đó Mã phù hợp với Lộc tồn, Thiên phủ…Mã là kỵ khi gặp những sao mang tính động, vì sẽ cộng hưởng làm cho con người bôn ba lao lực, hoặc quá mất cân bằng trong sự vận động của Thiên Mã mà mất tiền mất chức. Ví dụ Không kiếp, Hỏa Linh, Phá quân…

Trở lại với Mã Lộc tồn, vì sao Thiên Mã hợp Lộc tồn mà không phải Hóa lộc, vì Hóa lộc chủ động, tán khí. Lộc tồn chủ Tĩnh, Tụ khí. Cho nên Mã hợp Lộc tồn mà không hợp Hóa lộc. Thiên mã chính là Hỷ thần của Lộc tồn, bởi lợi lộc con người có được là trong cái sự vận động của tổ chức hay xã hội, không phải lợi lộc trên trời rơi xuống. Người có Lộc tồn ham muốn kiếm tiền và luôn suy nghỉ về tiền bạc, tức là mang nặng ý nghỉ tiền bạc, chính vì mang nặng ý nghỉ kiếm tiền mà họ sẽ tìm cách kiếm tiền,và biết cách kiếm tiền, đó là nguồn gốc tiền bạc của Lộc tồn, chứ không phải ngồi một chổ chờ tiền bạc trên trời rơi xuống. Thiên Mã lộc tồn chính là cách kinh doanh thành đại phú. Và trong cái vòng xoáy tiền bạc của Lộc tồn thì Thiên mã đã giúp họ vận động kinh doanh để có tiền. dần thành đại phú. Kinh doanh vốn chủ Động. Giống nhất như sự vận động của Thiên mã, và lẽ dĩ nhiên cái sự vận động đó là kiếm được tiền bạc bởi lộc tồn là sao vốn chủ tiền bạc và chủ phúc thọ.

Lại như Lộc Mã không vận động thì không hoạch tài, ví như làm quan thì không dụng đến Lộc Mã, do Cách cục làm Quan lấn át cách cục Lộc Mã. Do vậy Thiên Mã đã ngã theo cách Làm quan thay vì Lộc tồn. Nhưng trong cái sự vận động làm Quan thì nhờ quyền mà có tiền Lộc tồn.

Lộc tồn là tài, Mã cũng là tài nếu Mã là Hỷ thần trong cái sự vận động cuả nó.

© 2016, Tin Tâm Linh. ( Theo : www.tintamlinh.com )

Leave A Reply