3 cặp lục hại trong Tử vi

0


có 3 cặp lục hại : Tử vi – Cự môn, Thiên tướng – Thiên cơ, Thất sát – Thái Dương

Cự môn luôn lục hại với Tử vi, Tử vi như là vị vua, cũng theo cách an Sao thì rõ ràng an sao Tử vi trước, chính tinh khác theo đó mà an tiếp. điều đó cho thấy tầm quan trọng của sao Tử vi, với Môn tử vi đặt theo sao Tử vi cũng đủ nói lên tất cả. Tử vi đẩu số Toàn Thư viết “đế tinh động tắc liệt tú mã bôn trì” nghĩa là sao Tử vi lay động thì chư tinh cũng lay động theo. cho nên Tử vi cần được ở ngôi vượng có quần thần củng chiếu thì số mới đẹp dù đóng bất kỳ cung Nào trong lá số Tử vi. Cự môn luôn lục hại Tử vi, thì rõ ràng cũng như Quan thần hại Vua vậy, làm sao mà có thể không có điều xấu cho được, cho nên Cự môn ở ngôi vị hãm địa thường “hóa khí” thành “ám tinh” chủ về thị phi, khẩu thiệt, quan tai, hạn nhẹ thì kiện cáo điều tiếng, nhẹ thì bị hãm hại. khi Cự môn cát hóa thì “tính ám” của nó không còn nữa do khi cát hóa cũng giống như Thần dân có lòng nhân nghĩa trung chính không dám làm trái điều vua (Tử vi)

Thiên Tướng lục hại Thiên Cơ, Thiên Tướng là sao Quyền tinh, hóa khí của nó là Ấn, chủ về danh vị, bởi như đã nói Thiên Tướng ở vị trí cung Quan so với Tử vi. cho nên nó hay hội thành cách chủ về quyền như “binh hình tướng ấn”, mặt khác Thiên Tướng chính vì là sao Quyền tinh nên khi gặp Triệt chủ về mất quyền, Thiên tướng hóa khí là Ấn cũng như Quan võ nắm Ấn chỉ huy quân đội, nên khi đồng cung cùng Hình Đà Kình giống như vị tướng xung trận bị chém nên thường trong đời hay có tai nạn và lận đận. Ngược lại Thiên Cơ là sao chủ về “quan văn”, thường Thiên cơ có sự tính toán, nhạy bén, kế hoạch, thích hợp ở vị trí tham mưu, cố vấn. Thiên Tướng thì có sự ổn định trong khi Thiên cơ thì hiếu động, cho nên Tướng Cơ thường không hợp nhau, thường có xung đột của một bên là “quan văn”, một bên là “quan võ”.

Thái Dương lục hại Thất sát, Thái Dương là sao thuần Dương, hại Thất sát cũng như Hỏa và Kim xung đột vậy, nhưng vì Thái Dương thuần Dương, chủ về uy quyền, quý hiển, tượng là Mặt trời thì việc Thất sát lục hại Thái Dương là một bất lợi, hay gặp gian nan và dễ lao tâm lao lực, cho nên Thất sát hay gặp khó trong nhưng hoàn cảnh mà Thái Dương đắc địa, ví dụ : khi Thái Dương ở Dần thì Thất sát cùng Vũ phá đồng cung hãm ở Tỵ, khi Thái Dương ở Mão thì Sát hãm ở Thìn…vị trí đắc địa của Thất Sát ở Tý Ngọ Dần Thân là “ngưỡng đẩu và “triều đẩu”, chỉ duy có vị trí Dần dắc địa cung khi Thái Dương ở Tỵ, là vị trí mà Tử Phủ ở thế Miếu Địa nên được hưởng lợi.

 

© 2018, Tin Tâm Linh. ( Theo : www.tintamlinh.com )

Leave A Reply