SỐ VẠN VẬT CỦA DỊCH 11520

0


Từ Hư vô cho đến Thái Cực, Đạo sinh Nhất. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Nhất là Thái Cực nên không dùng, tam là số Dương, nhị là số Âm nên là tam Thiên lưỡng Địa. Tiên thiên bát quái Càn Khôn đối ứng Bắc Nam, Ly Khảm Đông Tây.

Càn: 3×3=9

Khôn: 3×2=6

Ly: 3×2+2=8

Khảm: 2×2+3=7

Các số 9,6,8,7 là các số thành từ 4,1,3,2.
Cho nên Càn 4, Khôn 1, Ly 3, Khảm 2. Càn Khôn định vị, Ly Khảm bất tương xạ, tứ tượng tương hỗ Càn Khôn Ly Khảm mà có các số 9,6,8,7 thành từ 4,1,2,3.

Tham thiên lưỡng địa 2+3=1+4= 5, có 5 luồng khí ban đầu trong trời đất, gọi chúng là khí kim, khí mộc, khí hỏa, khí thổ, khó thủy. Đồng thời 5 là số trung tâm là bản thể, là số Ngũ hành. Xuất hiện ở Trung tâm thái cực. 4 là Tứ Tượng, 1 là bản thể Thái Cực, cho nên nói Tứ tượng chủ sinh Mộc Hỏa Kim Thủy, Bản thể Thái cực sinh Thổ, đó là gốc Ngũ hành.

Các số 9,7 Dương thuộc nghi Dương. 8,6 Âm thuộc nghi Âm, Số thì Cực ở 9, nên 9 là Thái Dương, Âm Cực ở 6 nên 6 là Thái Âm, 7 Dương thuộc nghi Dương là Thiếu Dương, 8 Âm thuộc nghi Âm là Thiếu Âm. 9+6+7+8=30, gần bằng chu kỳ Tuần Trăng, cho thấy sự ứng hợp của Dịch Đạo và Thiên Văn.

 

Tứ tượng vận hành, 4 Âm, 4 Dương sinh Bát Quái, Bát quái sinh 64 Quẻ, 64×6= 384 hào, gồm 192 hào Âm và 192 hào Dương.

Lại thấy Tứ tượng vận hành 1 chu kỳ 4 hào Âm, 4 hào Dương

Thái Dương: 192x9x4 = 6912

Thiếu Dương: 192x7x4= 5376

Thiếu Âm: 192x8x4= 6144

Thái Âm: 192x6x4= 4608

Thái Dương + Thiếu Dương = 6912+4608=11520

Thái Âm + Thiếu Âm = 4608+6144=11520

Số 11520 Dịch gọi là số vạn vật, thực chất số 11520 cũng có gốc từ số 3 sinh vạn vật vậy, cho nên nói 11520 là Dụng ở hậu thiên, số 3 là số Thể ở tiên thiên.

 

© 2018, Tin Tâm Linh. ( Theo : www.tintamlinh.com )

Leave A Reply