Tinh Khí Thần lưu chuyển

0


Một linh hồn/ tâm thức minh mẫn với trí tuệ sắc bén chỉ có được trong một thân thể khỏe mạnh. Yếu ớt sẽ làm con người ta lười biếng, buồn ngủ, và tán loạn.

Cho nên việc học Đạo phải giữ cho Tinh mạnh mẽ, sản sinh và lưu chuyển Khí không bế tắc thì tâm thức sáng suốt, luyện cho tâm sáng suốt ấy trở về như hư không, như hư không nhưng hợp với Đạo chứ không phải là chấp không, Lục Tổ nói “nhất thiết pháp không lìa Phật tính”.

Cho nên Đạo gia nói luyện Tinh hóa Khí, luyện Khí hóa Thần, luyện Thần hoàn Hư, luyện Hư hợp Đạo. Trở về Đạo, Phật tánh.

Đấy là yếu chỉ Tính Mệnh song tu. Vì thế nguyên thủy Phật giáo có các pháp kinh hành, Thiền tông Đạt Ma Sư Tổ nói Dịch Cân Kinh, Mật giáo luyện Kim Cang quyền. Các động tác lạy Phật cũng giúp Khí huyết lưu thông. Thân thể có tốt thì Tâm mới an định, chuyên nhất, việc nhập thiền định sẽ tốt hơn

Không thể có chứng ngộ trong thân thể yếu ớt, bệnh tật. Nên tu tâm mà không tu thân thì khó mà tiến xa được.

© 2021, Tin Tâm Linh. ( Theo : www.tintamlinh.com )

Leave A Reply