Cách an Thế Ứng trong lục hào

0


Quẻ đứng đầu 8 quẻ thuộc một cung (tức quẻ Bát Thuần) thì Thế ở hào 6.

Sau đó Thế lần lượt ở hào 1 mà tính dần lên (tức hào 2, hào 3, hào 4, hào 5).

Quẻ Du Hồn Thế ở hào 4, Quẻ Qui Hồn Thế ở hào 3.

Ví dụ: Cung Càn gồm 8 quẻ: Quẻ đầu là Bát Thuần Càn, quẻ 2 là Cấu, quẻ 3 là Độn, quẻ 4 là Bỉ, quẻ 5 là Quán, quẻ 6 là Bác, quẻ Du Hồn là Tấn, quẻ Qui Hồn là Đại Hữu.

Thì Càn có Thế ở hào 6, Cấu có Thế ở hào 1, Độn có Thế ở hào 2, Bỉ có Thế ở hào 3, Quán có Thế ở hào 4, Tấn có Thế ở hào 4, Bác có Thế ở hào 5,  Đại Hữu có Thế ở hào 3.

  1. Càn cung bát quái thuộc kim

Quẻ chủ họ Càn là Càn Vi Thiên nên Thế ở hào 6

Hào 1 quẻ Càn động biến thành Thiên Phong Cấu nên Thế ở hào 1

Hào 2 quẻ Thiên Phong Cấu động biến thành Thiên Sơn Độn nên Thế của quẻ Độn ở hào 2

Hào 3 quẻ Thiên Sơn Độn động biến thành Thiên Địa Bỉ nên Thế quẻ Bỉ ở hào 3

Hào 4 quẻ Bỉ động biến thành Phong Địa Quán nên Thế quẻ Quán ở hào 4

Hào 5 quẻ Quán động biến thành Sơn Địa Bác nên Thế của Bác ở hào 5

Hào 4 quẻ Bác động biến thành Hỏa Địa Tấn (Du hồn) nên Thế của Tấn ở hào 4

Hào 1, 2, 3 của quẻ Tấn động biến thành Hỏa Thiên Dại Hữu nên thế quẻ Đại Hữu ở hào 3

Khi hiểu được nguyên lý của hào Thế cho 8 quẻ họ Càn rồi thì với các họ Khảm, Cấn, Chấn… cũng tương tự như thế.

  1. Đoài cung bát quái thuộc kim

Đoài Vi Trạch có Thế hào 6

Trạch Thủy Khốn có Thế hào 1

Trạch Địa Tụy có Thế hào 2

Trạch Sơn Hàm có Thế hào 3

Thủy Sơn Kiển có Thế hào 4

Địa Sơn Khiêm có Thế hào 5

Lôi Sơn Tiểu Quá có Thế hào 4

Lôi Trạch Quy Muội 3

  1. Ly cung bát quái thuộc hỏa

Ly Vi Hỏa có Thế hào 6

Hỏa Sơn Lữ có Thế hào 1

Hỏa Phong Đỉnh có Thế hào 2

Hỏa Thủy vị Tế có Thế hào 3

Sơn Thủy Mông có Thế hào 4

Phong Thủy Hoán có Thế hào 5

Thiên Thủy Tụng có Thế hào 4

Thiên Hỏa Đồng Nhân có Thế hào 3

  1. Chấn cung bát quái thuộc mộc

Chấn Vi Lôi có Thế hào 6

Lôi Địa Dự có Thế hào 1

Lôi Thủy Giải có Thế hào 2

Lôi Phong Hằng có Thế hào 3

Địa Phong Thăng có Thế hào 4

Thủy Phong Tỉnh có Thế hào 5

Trạch Phong Đại Quá có Thế hào 4

Trạch Lôi Tùy có Thế hào 3

  1. Tốn cung bát quái thuộc mộc

Tốn Vi Phong có Thế hào 6

Phong Thiên Tiểu Súc có Thế hào 1

Phong Hỏa Gia Nhân có Thế hào 2

Phong Lôi Ích có Thế hào 3

Thiên Lôi Vô Vọng có Thế hào 4

Hỏa Lôi Phệ Hạp có Thế hào 5

Sơn Lôi Di có Thế hào 4

Sơn Phong Cổ có Thế hào 3

  1. Khảm cung bát quái thuộc thủy

Khảm Vi Thủy có Thế hào 6

Thủy Trạch Tiết có Thế hào 1

Thủy Lôi Truân có Thế hào 2

Thủy Hỏa Ký Tế có Thế hào 3

Trạch Hỏa Cách có Thế hào 4

Lôi Hỏa Phong có Thế hào 5

Địa Hỏa Minh Di có Thế hào 4

Địa Thủy Sư có Thế hào 3

  1. Cấn cung bát quái thuộc thổ

Cấn Vi Sơn có Thế hào 6

Sơn Hỏa Bí có Thế hào 1

Sơn Thiên Đại Súc có Thế hào 2

Sơn Trạch Tổn có Thế hào 3

Hỏa Trạch Khuê có Thế hào 4

Thiên Trạch Lý có Thế hào 5

Phong Trạch Trung Phu có Thế hào 4

Phong Sơn Tiệm có Thế hào 3

  1. Khôn cung bát quái thuộc thổ

Khôn Vi Địa có Thế hào 6

Địa Lôi Phục có Thế hào 1

Địa Trạch Lâm có Thế hào 2

Địa Thiên Thái có Thế hào 3

Lôi Thiên Đại Tráng có Thế hào 4

Trạch Thiên Quải có Thế hào 5

Thủy Thiên Nhu có Thế hào 4

Thủy Địa Tỉ có Thế hào 3

© 2024, Tin Tâm Linh. ( Theo : www.tintamlinh.com )

Leave A Reply